SlovenskýEnglish

História

Prvá zmienka o obci sa datuje k roku 1281. V 15. stor. patrila obec Izépyovcom, Cseleyovcom, Dobyovcom, Ricseyovcom. V 18. stor. rodine Oroszovcom. V roku 1787 mala obec 55 domov a 457 obyvateľov, v roku 1828 98 domov a 734 obyvateľov, ktorý sa prevažne zaoberali poľnohospodárstvom. Podkladom pre vytvorenie obecného erbu bola pečať pochádzajúca z druhej pol. 19. storočia. V roku 1816 bol v obci vystavaný grécko - katolícky kostol zasvätený sv. Petrovi a Pavlovi. V roku 1925 bol kostol renovovaný a na miesto starej veže bola urobená nová. V roku 1928 veriaci zakúpili tri nové zvony.
Prvé poznatky o škole sa datujú tiež v roku 1816. Škola bola cirkevná. Škola bola v súkromnom byte. V tých časoch mala obec iba 20 domových čísel. Prví kvalifikovaní učitelia začali v škole učiť až v roku 1856. Mená učiteľov sú registrované v obecnej kronike. V roku 1910 daroval Alexander Štepán pozemok a peniaze na terajšiu školu. V roku 1929 zakúpila budovu gréckokatolícka cirkevná obec. Podľa sčítania ľudu v roku 1930 bolo v obci 98 domov a 613 obyvateľov. Po období vojny od roku 1938, nadišiel radostný deň 27. november 1944, keď do dediny prišli prví poslovia slobody – vojaci bratskej ČA. 9. máj 1945 je v dejinách zapísaný zlatými písmenami, je tu koniec druhej svetovej vojny. S oslobodením prichádzajú aj zmeny vo verejnej správe. Zostavujú sa miestne národné výbory, ktoré pochádzajú priamo z moci ľudu. Prvým predsedom MNV sa stáva Michal Matuch.

Kalendár udalostí po roku 1945

 • Rok 1945 - Funkciu predsedu Miestneho národného výboru (MNV) zastáva Michal Matuch. O poriadok v dedine sa starala miestna „Obecná milícia“.
 • Rok 1947 - Post predsedu MNV obsadil Ján Behunčík.
 • Rok 1948 - Jána Behunčíka vo vedení obce vystriedal Ján Frenák.
 • Rok 1951 - Markovce sa napojili na telefónnu sieť (prvý telefónny aparát bol na MNV)
 • Rok 1953 - Začali práce na výstavbe kultúrneho domu.
 • Rok 1954 - Za nového predsedu MNV bol zvolený Michal Mamrák (vo funkcii vystriedal Michala Ferčáka).
 • Rok 1955 - Došlo k ďalšej zmene na MNV – novým predsedom sa stal Imrich Vašarhelyi.
 • Rok 1956 - Dokončil sa kultúrny dom.
 • Rok 1957 - Post predsedu markovského MNV obsadil Michal Doboš.
 • Rok 1958 - V obci bolo založené menšinové Jednotné roľnícke družstvo (JRD) – za prvého predsedu bol zvolený Michal Eľko.
 • Rok 1959 - Pri MNV sa zriadilo obecné kino (prvým správcom sa stal JU. Ondovčík). Do funkcie riaditeľa miestnej školy bol menovaný Ladislav Timečko.Vo funkcii predsedu JRD pôsobil Juraj Šamudovský.
 • Rok 1960 - Rozbehla sa výstavba siete obecného rozhlasu (pred jej dokončením úradné správy v dedine vyhlasoval obecný hlásnik J. Tovarňanský).Po voľbách sa na čelo MNV postavil Ján Ondovčík.
 • Rok 1963 - Od tohto roka funkciu predsedu MNV zastával Michal Doboš.
 • Rok 1971 - Novým predsedom MNV sa stal Michal Inkáb.
 • Rok 1976 - Post predsedu MNV obsadil Jozef Ondovčík.
 • Rok 1981 - Michal Inkáb sa opäť postavil na čelo obce.Do prevádzky bol odovzdaný miestny verejný rozhlas a nová ústredňa.
 • Rok 1990 - V prvých „slobodných a demokratických“ voľbách do orgánov samosprávy „po nežnej revolúcii“ najviac hlasov získala Marta Mišková a stala sa starostkou Markoviec.Rozbehli sa práce na plynofikácii obce.
 • Rok 1991 - Podľa výsledkov sčítania obyvateľstva v Markovciach bývalo 622 ľudí.
 • Rok 1992 - Ukončila sa výstavba rozvodov zemného plynu.
 • Rok 1993 - Dňa 15. augusta prebehla posviacka základného kameňa nového pravoslávneho chrámu.
 • Rok 1994 - Dokončený chrám vysvätil michalovský pravoslávny biskup Ján.
 • Rok 1997 - V réžii obecného úradu (OcÚ) začala výstavba Domu smútku (práce trvali 7 mesiacov).
 • Rok 2001 - V tomto roku samospráva zorganizovala slávnosť, počas ktorej bol posvätený obecný erb.
 • Rok 2003 - Novou starostkou sa stala Valéria Eľková.

Dňa 19. Augusta sa cez obec prehnala veterná smršť. V septembri bola v dedine zriadená samostatná základná škola – dovtedy triedy patrili pod správu malčickej základnej školy (funkciu riaditeľky markovskej školy obsadila Mgr. Eva Vaľovská). V tomto roku sa rozbehli práce na rozsiahlej rekonštrukcii budovy materskej školy (riaditeľkou tohto predškolského zariadenia bola Alena Faťolová). Samospráva obnovila tradíciu Májovej veselice.

 • Rok 2004 - Po pretrhnutí hrádze na rieke Ondava voda zaplavila časť obce.
 • Rok 2005 - Začala výstavba moderných autobusových zastávok.Zrekonštruovali sa vnútorné priestory OcÚ a kultúrneho domu.
 • Rok 2006 - K 31. 8. 2006 má v Obci Markovce trvalý pobyt 822 občanov.Samospráva v rámci aktivačných prác zamestnáva spolu 130 obyvateľov.V dedine činnosť vyvíja futbalový oddiel.Už sedem rokov tu pôsobí rómsky spevácky súbor Vienala, z toho štvrtý rok pod vedením starostky obce Valérie Eľkovej.
 • Rok 2007- 2009 - Zrekonštruované interiérové priestory ZŠ Markovce. OcÚ Markovce presťahovaný do zrekonštruovaných priestorov novej budovy.Výberové konanie na funkciu riaditeľky ZŠ Markovce – vo funkcií zostáva Mgr. Eva Vaľovská.Výberové konanie na funkciu riaditeľky MŠ Markovce – vo funkcií zostáva Alena Faťolová.