SlovenskýEnglish

Všeobecné záväzné nariadenia

 • Dátum vyvesenia: 22.12.2023

 • Dátum vyvesenia: 22.12.2023

 • Dátum vyvesenia: 22.12.2023
  o určení výšky dotácie na prevádzku
 • Dátum vyvesenia: 027.01.2023
  O určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa MŠ
 • Dátum vyvesenia: 16.12.2022
  O určení výšky finančných príspevkov od zákonných zástupcov detí/žiakov - MŠ,ZŠ
 • Dátum vyvesenia: 08.09.2022
  o zriadení Výdajnej školskej jedálne, Bielocerkevská 29,Košice ako súčasť Spojenej školy,Bielocerkevská 29,Košice
 • Dátum vyvesenia: 08.09.2022
  o zriadení Spojenej školy,Bielocerkevská 29,Košice s organizačnými zložkami Stredná odborná škola pedagogická Bielocerkevská 29,Košice a Materská škola Bielocerkevská 29,Košice
 • Dátum vyvesenia: 08.09.2022
  o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v znení neskorších predpisov
 • Dátum vyvesenia: 08.09.2022
  o financovaní základných,jazykových a materských škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja
 • Dátum vyvesenia: 16.05.2022
  O organizácii miestneho referenda
 • Dátum vyvesenia: 16 .05.2022
  O pravidlách času predaja v obchode a času prevadzký služieb na území obce Markovce
 • Dátum vyvesenia: 16.05.2022
  o podmienkach umiestňovania volebných plagátov na území obce Markovce
 • Dátum vyvesenia: 29.04.2022
  Všeobecne záväzné nariadenie obce Markovce o organizácii miestneho referenda - návrh 4/2022
 • Dátum vyvesenia: 29.04.2022
  o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území obce Markovce
 • Dátum vyvesenia: 29.04.2022
  o podmienkach umiestňovania volebných plagátov na území obce Markovce
 • Dátum vyvesenia: 16.12.2020
  O nakladaní s odpadmi na území obce
 • Dátum vyvesenia: 16.12.2020
  O určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa ŠJ
 • Dátum vyvesenia: 16.12.2020
  O podmienkach predaja a poskyt.služieb na trhových miestach v obci Markovce
 • Dátum vyvesenia: 16.12.2020
  O výške mesačného príspevku zak.zástupcu-MŠ
 • Dátum vyvesenia: 16.12.2020
  O určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa ŠJ
 • Dátum vyvesenia: 08.01.2020
  o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
 • Dátum vyvesenia: 04.04.2018
  O miestnej dani z nehnuteľnosti
 • Dátum vyvesenia: 25.09.2019
  Plán zberu prepravy a zneškodnovania domového odpadu
 • Dátum vyvesenia: 25.09.2019
  Návrh doplnenie o daniach a poplatkoch
 • Dátum vyvesenia: 25.09.2019
  O miestnej dani z nehnu, .psa, o poplatku za komu.odpad a stavebný odpad