SlovenskýEnglish

Výberové Konanie na Riaditeľa školy!!!

 23.06.2023

Obec Markovce , č.48, 07206

Zriaďovateľ Základnej školy Markovce č31, 072 06 Malčice

vyhlasuje  dňom 19.06.2023 v zmysle ustanovení § 3 a  § 4  zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a  § 5 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov

 

VÝBEROVÉ    KONANIE

na obsadenie funkcie riaditeľa  školy

Základnej školy Markovce č.48

072 06 Malčice

 

Predpoklady na činnosť vedúceho pedagogického zamestnanca a iné kritériá a požiadavky podľa § 9 až § 11 ods. 1 písm. a)  a § 39 a 47 zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 1/2020 Z. z. o kvalifikačných predpokladov pedagogických a odborných zamestnancov:

 • kvalifikačné  predpoklady na výkon pracovnej činnosti v príslušnej kategórii alebo podkategórii pedagogického zamestnanca - vyžadovaný stupeň vzdelania (ukončené najmenej vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore vzdelávania alebo študijného odboru a v programe pre príslušný druh a typ školy),
 • podmienky zaradenia najmenej do kariérového stupňa  samostatný pedagogický zamestnanec,
 • bezúhonnosť,
 • zdravotná spôsobilosť,
 • ovládanie štátneho jazyka,
 • riadiace, organizačné a komunikačné schopnosti, znalosť práce s PC,
 • osobnostné a morálne predpoklady.

Zoznam požadovaných dokladov, ktoré účastník predkladá do výberového konania:

 • písomná prihláška do výberového konania,
 • štruktúrovaný profesijný životopis, osobný dotazník, motivačný list,
 • overené kópie dokladov o dosiahnutom stupni vzdelania,
 • kópie dokladov o absolvovanom vzdelávaní profesijného rozvoja,
 • potvrdenie o dĺžke pracovnej činnosti preukazujúce najmenej 5 rokov pedagogickej činnosti,
 • písomne spracovaný návrh koncepcie rozvoja pre príslušnú základnú školu,
 • čestné vyhlásenie o bezúhonnosti v súlade s § 15 zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Údaje sa budú overovať len u úspešného kandidáta,*
 • lekárske potvrdenie o telesnej a duševnej spôsobilosti vo vzťahu k výkonu funkcie a pracovnej činnosti v zmysle § 16 zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
 • písomný súhlas uchádzača so spracúvaním a použitím osobných údajov pre účely výberového konania v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov,**
 • čestné vyhlásenie o neodvolaní z funkcie riaditeľa školy v súlade s § 3 ods. 7, písm. a), c) a e) a ods. 8 písm. c) zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
 • čestné vyhlásenie o pravdivosti všetkých údajov uvádzaných v prílohách prihlášky.

Platové podmienky:

V zmysle zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v nadväznosti na zákon č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Termín podania prihlášky – žiadosti o zaradenie do výberového konania do: 10. 07. 2023 do 12:00 hod. (rozhodujúca je pečiatka podateľne)

Prihlášku do výberového konania spolu s požadovanými dokladmi je potrebné doručiť osobne do podateľne obce alebo zaslať na adresu zriaďovateľa školy:  Obec MARKOVCE č. 48 , 07206 .

Na obálke uveďte meno a adresu odosielateľa a označenie:

„Výberové konanie ZŠ – neotvárať!“

Vyhlasovateľ výberového konania si vyhradzuje právo nezaradiť do výberového konania uchádzačov, ktorí nespĺňajú požadované podmienky. Prihlášky doručené po termíne, nebudú do výberového konania zaradené. Uchádzačom, ktorí splnia podmienky, bude termín a miesto výberového konania oznámený písomne najmenej 7 dní pred jeho konaním.

* Úspešný kandidát predloží na účel preukázania bezúhonnosti podľa § 3 ods. 4 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov údaje potrebné na vyžiadanie odpisu registra trestov podľa § 13 zákona 330/2007 Z. z. o registri trestov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

** Osobné údaje uchádzačov budú spracované za účelom vykonávania výberového konania na funkciu riaditeľa školy. Rozsah spracovania je na základe § 13 ods. 1 písm. b) zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Zaslaním prihlášky do výberového konania dáva uchádzač súhlas so spracovaním a archiváciou osobných údajov  v súlade s článkom 6, bod 1, písm. a) Nariadenia európskeho parlamentu a Rady EÚ 216/679.

 

 

V Markovciach16 .06.2023                                      

                                                                                                

 

                                              

                                                

                                                                                               ....................…..................

                                                                                                          starostka obce

 


Zoznam aktualít: