SlovenskýEnglish

VÝZVA NA ZAPLATENIE NEDOPLATKOV

 20.02.2023

VÝZVA NA ZAPLATENIE NEDOPLATKOV

Obec Markovce , ako správca dane podľa zákona č.563/2009 Z. Z. o správe daní /Daňový poriadok/a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov/ďalej len Daňový poriadok/na základe § 80 odst.l Dňového poriadku vyzýva fyzické osoby - majiteľov pozemkov a stavieb v katastri obci Markovce, vlastníkov a držiteľov psov, ktorí voči obci nemajú uhradené dane z nehnuteľnosti, dane za psa a poplatky za komunálny odpad za predchádzajúce roky, a príslušný rok, aby svoje záväzky uhradili v hotovosti v úradných hodinách na obecnom úrade, alebo bezhotovostne na účet obce vedený v Primá banka Slovensko a. s., č. ú. SK52 5600 0000 0042 6965 3002.
 
Obec ako správca dane upozorňuje dlžníkov, že po vykonaní inventúry nedoplatkov na daniach a poplatkoch pristúpi na základe zákona č.563/2009 Z. z. §52 odst.l až 3 Daňového poriadku ku zverejneniu zoznamu dlžníkov a následne začne voči neplatičom exekučné konanie v súlade s platnou právnou úpravou za účelom vymáhania nedoplatkov.
 
Proti výzve možno podať námietku do 15 dní od jej zverejnenia, vyvesenia na úradnej tabuli na Obecnom úrade v Markovciach
S úctou
V Markovciach 20.02.2023
PhD/Valéria Eľková Starostka obce

Zoznam aktualít: